function square(arr) {
var temp = [];
arr.forEach(function(elem){
return temp.push(Math.pow(elem,2))
})
return temp
}