B Spirit Circle Observation

感谢@RedreamMer 巨佬 找到了我题解中的致命错误

Updata by 2022/7/20 15:29

构造的数据

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a = 1e5;
int main() {
  freopen("a.in", "w", stdout);
  string s;
  for (int i = 1; i <= a; ++i) s.push_back('0');
  s.push_back('1');
  for (int i = 1; i <= a; ++i) s.push_back('0');
  for (int i = 1; i <= a; ++i) s.push_back('9');
  std::cout << s.size() << '\n' << s << '\n';
  return 0;
}

SAMSAM求出endposendpos然后枚举最后一位不是99的情况

我们枚举的是上面一个节点,贡献是

i=1totj=08endpos(ch[i][j])×endpos(ch[i][j+1])×(len[i]len[Link[i])\sum_{i=1}^{tot}\sum_{j=0}^{8}endpos(ch[i][j])\times endpos(ch[i][j+1])\times (len[i]-len[Link[i])

接下来枚举A+c+999A+c+99\dots9B+(char)(c+1)+000B+(char)(c+1)+00\dots0配对的情况

就是SAMSAM上枚举每个节点下方的子节点

如枚举到节点 ii 然后就枚举o=ch[i][j],p=ch[i][j+1](0j8)o=ch[i][j],p=ch[i][j+1](0\le j\le 8) 然后就oo一直走99的那一边,pp一直走00的一边,边走边统计,计算方式如上

这样是暴力会被卡成O(n2)O(n^2)

alt

官方题解给出了明确的说法,p1,p2p1,p2 这样的关键点对只有nn个,ch[p1][9],ch[p2][0]ch[p1][9],ch[p2][0]最多也只有nn个,我们就用mapmap 暴力存下所有点对及下方字符串的endpos(x)×endpos(y)endpos(x)\times endpos(y) 然后计算即可

#include <bits/stdc++.h>
typedef long long LL;

const int N = 8e5 + 1000;
int ch[N][10], last = 1, siz[N], Link[N], tot = 1, len[N];
char s[N];
std::vector<int> G[N];

void insert(int c) {
  int o = ++ tot, p = last; len[o] = len[p] + 1; siz[o] = 1;
  for (; p && ch[p][c] == 0; p = Link[p]) ch[p][c] = o;
  if (!p) Link[o] = 1;
  else {
    int q = ch[p][c];
    if (len[q] == len[p] + 1) Link[o] = q;
    else {
      int nq = ++ tot;
      Link[nq] = Link[q];
      len[nq] = len[p] + 1;
      Link[q] = Link[o] = nq;
      memcpy(ch[nq], ch[q], sizeof(ch[nq]));
      for (;ch[p][c] == q; p = Link[p]) ch[p][c] = nq;
    }
  }
  last = o;
}

void dfs(int x) {
  for (auto y : G[x]) {
    dfs(y);
    siz[x] += siz[y];
  }
}

void Get() {
  for (int i = 2; i <= tot; ++ i) G[Link[i]].push_back(i);
  dfs(1);
}

std::map<std::pair<int, int>, LL> mp;

LL Get(int x, int y) {
  if (!x || !y) return 0;
  if (mp.find({x, y}) != mp.end()) return mp[{x, y}];
  return mp[{x, y}] += (LL)Get(ch[x][9], ch[y][0]) + (LL)siz[x] * siz[y];
}

void work() {
  LL ans = 0; siz[0] = 0; len[0] = -1;
  for (int i = 1; i <= tot; ++ i) {
    for (int j = 0; j < 9; ++ j) {
      int o = ch[i][j], p = ch[i][j + 1];
      ans += (LL)(siz[o] * siz[p] + Get(ch[o][9], ch[p][0])) * (len[i] - len[Link[i]]);
    }
  }
  std::cout << ans << std::endl;
}

int main() {
  int n;
  scanf("%d%s", &n, s + 1);
  for (int i = 1; i <= n; ++ i) insert(s[i] - 48);
  Get(); work();
  return 0;
}


原代码
#include <bits/stdc++.h>
typedef long long LL;

const int N = 8e5 + 1000;
int ch[N][10], last = 1, siz[N], Link[N], tot = 1, len[N];
char s[N];
std::vector<int> G[N];

void insert(int c) {
  int o = ++ tot, p = last; len[o] = len[p] + 1; siz[o] = 1;
  for (; p && ch[p][c] == 0; p = Link[p]) ch[p][c] = o;
  if (!p) Link[o] = 1;
  else {
    int q = ch[p][c];
    if (len[q] == len[p] + 1) Link[o] = q;
    else {
      int nq = ++ tot;
      Link[nq] = Link[q];
      len[nq] = len[p] + 1;
      Link[q] = Link[o] = nq;
      memcpy(ch[nq], ch[q], sizeof(ch[nq]));
      for (;ch[p][c] == q; p = Link[p]) ch[p][c] = nq;
    }
  }
  last = o;
}

void dfs(int x) {
  for (auto y : G[x]) {
    dfs(y);
    siz[x] += siz[y];
  }
}

void Get() {
  for (int i = 2; i <= tot; ++ i) G[Link[i]].push_back(i);
  dfs(1);
}

void work() {
  LL ans = 0; siz[0] = 0; len[0] = -1;
  for (int i = 1; i <= tot; ++ i) {
    for (int j = 0; j < 9; ++ j) {
      int o = ch[i][j], p = ch[i][j + 1];
      while (o && p) {
        ans += ((LL)siz[o] * siz[p]) * (LL)(len[i] - len[Link[i]]);
        o = ch[o][9];
        p = ch[p][0];
      }
    }
  }
  std::cout << ans << std::endl;
}

int main() {
  int n;
  scanf("%d%s", &n, s + 1);
  for (int i = 1; i <= n; ++ i) insert(s[i] - 48);
  Get(); work();
  return 0;
}