import java.util.*;


public class Solution {
  /**
   * 代码中的类名、方法名、参数名已经指定,请勿修改,直接返回方法规定的值即可
   *
   * 
   * @param arr int一维数组 
   * @param k int 
   * @return int
   */
  public int foundOnceNumber (int[] arr, int k) {

    // Java 中,int 有 32 位
    int[] count = new int[32];

    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {

      // 将所有数的对应二进制位进行求和
      for (int j = 0; j < 32; j++) {

        /**
         * &同为1时为1,否则为0
         * 假如3个2 1个3
         * 2的二进制为
         * 00000000000000000000000000000010
         * & 1 相当于
         * 00000000000000000000000000000001
         * 第一次 bits[0] = 0 代表2的二进制的低1位是0
         */
        count[j] += arr[i] & 1;

        /**
         * 相当于每次无符号右移1位 高位补0
         * 如2 >>> 1
         * 2的二进制:
         * 00000000000000000000000000000010
         * >>> 1
         * 00000000000000000000000000000001
         * 相当于判断bits中
         * 目的让第2次 bits[1] = 1 不停的和1做&运算 即拿2的2进制每一位 从低1位到高32位与1进行比较
         * 同为1的时候 说明2的二进制当前位置是1 否则为0
         */
        arr[i] = arr[i] >>> 1;
      }
    }

    int res = 0;
    // 求和之后再取出来,同时要取模操作
    for (int a = 1; a <= 32; a++) {

      res = res << 1;

      /**
       *
       * |同为0时为0,否则为1
       * bits存的是从低1位到高32位,所以这里要逆向
       */
      // 有 k 个相同的 1, 则 k % k == 0,剩下的就是多出来的那个数
      res |= count[32-a] % k;

    }

    return res;
  }
}