A

选择结构else if要用elsif。所有if和for之类的一定要用end结束。
chomp的作用是去掉'\n'字符,如果不加的话gets最后会有个'\n'

a,b=gets.chomp.split().map(&:to_i)
if a<b 
  print '<'
elsif a==b
  print '='
else
  print '>'
end

B

和c++不同,不能把int当bool型使用。

a=gets.to_i
if a&1==1
  print 3*a+1
else
  print a/2
end

C

a,b=gets.chomp.split().map(&:to_i)
if a==b
  print 'Tacit!'
else
  print 'No Tacit!'
end

D

a,b=gets.split().map(&:to_i)
if a%b==0
  print 'YES'
else
  print 'NO'
end

E

a,b=gets.split().map(&:to_i)
if b%a==0
  print a+b
else 
  print b-a
end

F

cf原题。注意需要判断2不能拆成两个正偶数之和。

a=gets.to_i
if a%2==0 and a>2
  print 'YES, you can divide the watermelon into two even parts.'
else
  print 'NO, you can\'t divide the watermelon into two even parts.'
 end

G

a=gets.to_i
if a&1==1 
  print a 
else 
  print -1
end

H

要判断奇偶性和距离两个维度。

a,b,n=gets.split().map(&:to_i)
if a+b<=n and (a+b+n)%2==0
  print "YES"
else 
  print "NO"
end

I

a=gets.to_i
if a%2==0 and a>50
  print "yes"
else
  print "no"
end

J

经典题

n=gets.to_i
if n%400==0
  print 'yes'
elsif n%100==0
  print 'no'
elsif n%4==0
  print 'yes'
else
  print 'no'
end

K

用for偷跑了(循环结构

写10个if太累了QAQ

代表区间

a=gets.split().map(&:to_i)
c1,c2,c3=0,0,0
for i in 0..a.length-1
  if a[i]>0
    c1+=1
  elsif a[i]<0
    c2+=1
  end
end
print 'positive:'
puts c1
print 'negative:'
puts c2

L

a,b,c=gets.split().map(&:to_i)
if a+b+c>=180
  print 'NO'
else
  print 'YES'
end

M

直接调用Ruby语言的min和max方法

a=gets.split().map(&:to_i)
print 'The maximum number is : '
puts a.max
print 'The minimum number is : '
puts a.min

N

a=gets.to_i
b=gets.to_i
c=gets.to_i
s=[a+b+c,a*b*c,(a+b)*c,a*(b+c)]
print s.max

O

a=gets.to_i%100
if a<=2
  print 'winter'
elsif a<=5
  print 'spring'
elsif a<=8
  print 'summer'
elsif a<=11
  print 'autumn'
else
  print 'winter'
end

P

a,b,c=gets.split('-').map(&:to_i)
if b<10 or (b==10 and c<29)
  print 'No. It\'s not too late.'
else
  print 'QAQ'
end

Q

细节较多。需要特判闰年,以及每个月的日期等。

a,b,c=gets.chomp.split('-').map(&:to_i)
m=[1,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]
def f(x)
  if x%4!=0
    return 0
  end
  if x%100!=0
    return 1
  end 
  if x%400!=0
    return 0
  end
  return 1
end
c-=2
if c<=0
  b-=1
  if b<=0
    a-=1
    b=12
  end
  c+=m[b]
  if b==2
    c+=f(a)
  end
end
print '0'*(4-a.to_s.length)
print a
print '-'
print '0'*(2-b.to_s.length)
print b
print '-'
print '0'*(2-c.to_s.length)
print c

R

n=gets.to_f
n=n*12*2.54*10
if n==n.to_i
  print n.to_i
else
print (n).round(1)
end

S

第一期比赛的原题,直接交了第一次的代码就过了ww

a=gets.to_i
puts a/2+a%2

T

判断哪边造成的影响更大即可。

n,a,b=gets.split().map(&:to_i)
print [n-a,b+1].min

U

利用整除的性质来做此题。

n=gets.to_i
a,b,c=n*10/100,n*20/100,n*30/100
a1,b1,c1=a,b,c
cnt=0
if n*10%100!=0
  cnt+=1
end
print cnt
print ' '
if n*20%100!=0
  cnt+=1
end
print cnt
print ' '
if n*30%100!=0
  cnt+=1
end
print cnt
print ' '

V

ma,m1=0,0
for i in 1..7
  a,b=gets.split().map(&:to_i)
  if ma<a+b
    ma,m1=a+b,i
  end
end
if ma>8
  print m1
else
  print 0
end

W

a=gets
s=a[0].to_i+a[2].to_i*2+a[3].to_i*3+a[4].to_i*4+a[6].to_i*5+a[7].to_i*6+a[8].to_i*7+a[9].to_i*8+a[10].to_i*9
if s%11==10
  if a[12]=='X'
    print 'Right'
  else
    for i in 0..a.length-3
      print a[i]
    end
    print 'X'
  end
elsif s%11==a[12].to_i
  print 'Right'
else
  for i in 0..a.length-3
    print a[i]
  end
  print s%11
end