#include <stdio.h> int main () { int a,b; scanf("%d%d",&a,&b); int yushu,shang; yushu = a % b ; shang = a / b ; printf("%d %d",shang,yushu);

}