import java.util.*;

/*
 * public class ListNode {
 *  int val;
 *  ListNode next = null;
 * }
 */

public class Solution {
  /**
   * 对于一个回文链表可以发现,当指针节点在对其进行遍历时,走到中间位置就等同于从中间倒着往前走
   * 如 1->2->3->2->1,1->2->2->1
   * 所以可以将中间以后的部分视为前半部分的反转
   * 因此可以将中间以后的部分进行反转,就能得到一个和前半部分相同的链表,这也变成了判断回文结构的条件
   */
  public boolean isPail (ListNode head) {

    if(head == null || head.next == null){
      return true;
    }

    ListNode slowNode = head;
    ListNode fastNode = head;
    while(fastNode!=null&&fastNode.next!=null){
      fastNode = fastNode.next.next;
      slowNode = slowNode.next;
    }

    ListNode curNode = slowNode.next;
    ListNode preNode = slowNode;
    ListNode tempNode = null;
    while(curNode!=null){
      tempNode = curNode.next;
      curNode.next = preNode;
      preNode = curNode;
      curNode = tempNode;

    }

    slowNode.next = null;

    while(preNode!=null && head!=null){
      if(preNode.val!=head.val){
        return false;
      }
      preNode = preNode.next;
      head = head.next;
    }

    return true;
  }
}